Đất ảo

Cập nhập tin tức Đất ảo

Bất động sản, sân chơi hàng đầu của giao dịch mã hoá bảo mật

Một nghiên cứu mới nhất cho thấy, 89% các mã thông báo bảo mật (token) được giao dịch nằm trong lĩnh vực bất động sản.