Cảnh sát Brazil đã dạy cho 2 kẻ trộm đồ một bài học nhớ đời sau khi tóm sống chúng lúc đang trộm đồ của một quý bà.


H.P (tổng hợp)