Luật phòng chống rửa tiền

Cập nhập tin tức Luật phòng chống rửa tiền

Giao dịch bất động sản từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

Các tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính trong một số ngành có mức giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.