máy rút tiền

tin tức về máy rút tiền mới nhất

Chiếc máy rút tiền và câu chuyện toàn cầu hóaicon
Apec 201709/11/20170

Chiếc máy rút tiền và câu chuyện toàn cầu hóa

Chiếc máy rút tiền được lấy làm ví dụ về sự lạc quan nhiều việc làm mới sẽ được tạo ra thay vì thất nghiệp gia tăng trong bối cảnh mới.