Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành với công tác dân tộc trong tình hình mới

UBND tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU ngày 29/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2030.

 

Theo đó, tỉnh đề ra một số nhiệm vụ thường xuyên cần thực hiện bao quát rất nhiều lĩnh vực.

Phát huy mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng lợi thế

Trước tiên là nhiệm vụ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác dân tộc trong tình hình mới, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS & MN).

Kiên trì thực hiện các quan điểm của Đảng về công tác dân tộc trong Nghị quyết số 24-NQ/TW, các nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, XI, XII, XIII; xác định công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách, là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị.

Tiếp đến là các nhiệm vụ như:

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng DTTS & MN. Trong đó, chú trọng triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH14, Nghị quyết số 120/2020/QH14.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vùng đồng bào DTTS & MN; tăng cường đồng thuận xã hội; củng cố lòng tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hòa nhập và phát triển.

Phát huy mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng lợi thế phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS & MN; bảo đảm quốc phòng - an ninh; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc.

Rà soát, quy hoạch sắp xếp, xây dựng khu dân cư, nhà văn hóa thôn, bản đảm bảo không gian sinh hoạt cộng đồng, môi trường sinh thái phù hợp với các yếu tố truyền thống, phong tục tập quán của các dân tộc; tiếp tục thực hiện các chính sách dân tộc, chính sách đặc thù của tỉnh. Tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức thiết trong vùng đồng bào DTTS & MN.

{keywords}

Hát Then ở Bắc Kạn 

Nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các chương trình, dự án; ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào DTTS; đảm bảo các hộ gia đình DTTS được sử dụng điện quốc gia, dịch vụ phát thanh, truyền hình, viễn thông, tiếp cận công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt.

Đồng thời, kế thừa những thành tựu đã đạt được trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 tạo tiền đề cho các năm tiếp theo; tăng cường hợp tác với các tỉnh trong khu vực, đa dạng hóa và xã hội hóa các nguồn lực đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS, xã đặc biệt khó khăn.

Cùng với đó thúc đẩy đào tạo nghề, nâng cao hiệu quả và mở rộng vốn tín dụng ưu đãi đối với các dự án phát triển sản xuất, kinh doanh ở vùng đồng bào DTTS.

Nâng cao hưởng thụ văn hóa, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Bản Kế hoạch cũng chỉ rõ một số nhiệm vụ về xây dựng kinh tế, phát triển giáo dục, bảo đảm an sinh, củng cố quốc phòng toàn dân, tăng cường công tác thanh – kiểm tra, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng – tôn giáo,...

Theo đó, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung với sản lượng lớn, từng bước ứng dụng công nghệ cao, hình thành và phát triển các vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao; hỗ trợ xây dựng các Tổ hợp tác, Hợp tác xã, chuỗi sản xuất trong vùng đồng bào DTTS; nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, tạo sản phẩm đặc sản, giá trị cao.

Chú trọng phát triển liên vùng, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng. Tập trung giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt; giải quyết có hiệu quả các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện về đất đai liên quan đến đồng bào DTTS; đẩy nhanh việc hoàn thành các dự án định cư gắn với quy hoạch sắp xếp, ổn định dân cư, hạn chế tối đa tình trạng di cư tự phát từ các nơi khác đến.

Điều chỉnh mức hỗ trợ đầu tư, chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, không gian sống của đồng bào; phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch theo hướng phát huy thế mạnh của từng địa phương, phù hợp với văn hóa, tập quán của từng dân tộc để tạo việc làm cho lực lượng lao động của tỉnh, nhất là lao động người DTTS, nâng cao đời sống nhân dân.

Đẩy mạnh phát triển du lịch, nhất là du lịch sinh thái cộng đồng gắn với giữ gìn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các DTTS; xây dựng và thực hiện chính sách nhằm khuyến khích hình thành và phát triển đội ngũ doanh nhân người DTTS; hỗ trợ khởi nghiệp trong vùng đồng bào DTTS.

{keywords}

Bản làng ven hồ Ba Bể, Bắc Kạn - nơi khám phá, trải nghiệm các hoạt động du lịch 

Phát triển đồng bộ các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào DTTS, nhất là nhóm DTTS còn nhiều khó khăn.

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo, dạy nghề; giữ vững và phát huy hiệu quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở; nâng cao chất lượng và mở rộng hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên địa bàn đặc biệt khó khăn.

Nâng cao chất lượng lao động đáp ứng nhu cầu của xã hội và thị trường lao động, nhất là nhu cầu lao động đối với các lĩnh vực là thế mạnh của tỉnh.

Nâng cao tỷ lệ khám, chữa bệnh và chất lượng các dịch vụ y tế, nhất là khám chữa bệnh ban đầu ở tuyến cơ sở, đảm bảo yêu cầu cơ bản trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và phù hợp với thực tiễn của tỉnh; tiếp tục quan tâm, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế, nhất là ở tuyến cơ sở; nâng cao chất lượng dân số.

Từng bước nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của người dân; phát huy vai trò làm chủ của đồng bào trong xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. Có biện pháp quyết liệt xóa bỏ tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS.

Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và thực hiện nghiêm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Phát huy vai trò tích cực của người có uy tín, trưởng bản trong vùng đồng bào DTTS & MN. Đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo làm ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc, chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết những mâu thuẫn từ cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng”, “điểm phức tạp” về an ninh trật tự. Chủ động đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, xâm phạm an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là ở vùng đồng bào DTTS, địa bàn đặc biệt khó khăn.

Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nâng cao hoạt động của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, đội ngũ cán bộ cơ sở; tập trung phát triển đội ngũ cán bộ cơ sở ở vùng đồng bào DTTS.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân vùng đồng bào DTTS. Tiếp tục công tác xây dựng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ là người DTTS theo yêu cầu công việc và quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước.

Cuối cùng là nhiệm vụ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả việc thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc; biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc.

Thu Hiền
Ảnh: Đàm An

 

tin nổi bật

Cuộc đại khẩn hoang dưới sự chỉ huy của Doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ

Dưới sự tổ chức và chỉ huy của Doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ, cuộc khẩn hoang quy mô lớn ở bãi Tiền Châu được tiến hành, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt trong lịch sử khai hoang ở Việt Nam.

Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế

Năm 2021 đánh dấu nhiều kết quả nổi bật của Việt Nam khi tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, đồng thời Việt Nam cũng chính thức kết thúc nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ vào ngày 31/12.

Xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại”

Xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc để năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại là chủ trương lớn, được tính toán cẩn trọng, có tính khả thi cao ở thời điểm công cuộc đổi mới đã đạt được những thành tựu lớn.

Bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa: Việt Nam năng động và hiệu quả tại diễn đàn LHQ

Việt Nam đã đảm đương xuất sắc vai trò ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021 với nhiều sáng kiến, đóng góp thiết thực cho các vấn đề toàn cầu.

Nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội từ tác động của Cách mạng Công nghiệp 4.0

Trong tình hình hiện nay, chúng ta cần phải có một chiến lược xây dựng quân đội phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước, tức là phải “từng bước hiện đại” với bước đi và cách làm vững chắc.

“Tổ quốc bên bờ sóng”, “Đất nước nhìn từ biển” góp phần lan tỏa ý thức chủ quyền lãnh thổ

Các cuộc thi ảnh về đề tài biển, đảo quê hương năm 2021 với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”, “Đất nước nhìn từ biển” đã góp phần lan tỏa ý thức, trách nhiệm về độc lập, chủ quyền lãnh thổ quốc gia. 

Quảng Trạch: Xây dựng cuộc sống “Tốt đời, đẹp đạo” trong quần chúng tín đồ, chức sắc, nhà tu hành

Tại Quảng Trạch, Quảng Bình, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cuộc sống “Tốt đời, đẹp đạo” trong quần chúng tín đồ, chức sắc, nhà tu hành.

Bài học lớn từ Quốc hội khóa 1

75 năm kể từ sau cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, khi người dân tự tay cầm lá phiếu bầu ra Quốc hội khóa I của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đến nay, hoạt động Quốc hội đang ngày càng công khai và dân chủ hơn.

Nắm vững chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo để làm tốt công tác tôn giáo

Cần nắm vững chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo, đổi mới nhận thức về tín ngưỡng, tôn giáo, có kiến thức nhất định và sự hiểu biết về lịch sử, giáo lý, giáo luật, lễ nghi, phong tục, tập quán của các tôn giáo.

Hơn 10 năm chung tay xây dựng nông thôn mới nâng cao, bền vững

Sau gần 10 năm (2010 – 2019) triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông nghiệp, nông thôn Hải Phòng có bước phát triển vượt bậc.

Sau hơn 10 năm chung tay nỗ lực, công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực

Việt Nam đã chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều, với mục tiêu không chỉ bảo đảm thu nhập tối thiểu mà còn hỗ trợ để cải thiện mức độ tiếp cận đối với các dịch vụ xã hội cơ bản.

“Lời thề quyết tử”

Đỉnh cao của ý chí chống giặc ngoại xâm để giành độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc là “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, “Không có gì quý hơn độc lập tự do”

Thực hiện tuyên truyền hiệu quả chính sách dân tộc, tôn giáo

Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đến các chính sách dân tộc, hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng và ban hành những chủ trương, chính sách nhằm mục đích đoàn kết tôn giáo và hòa hợp dân tộc.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Hơn 90 năm qua, từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta luôn kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp đó. Đại đoàn kết toàn dân tộc là một nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam.

Can thiệp giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi: Ưu tiên khu vực miền núi khó khăn, đồng bào DTTS

Chương trình được triển khai trên quy mô toàn quốc, thực hiện theo lộ trình, phù hợp với các Chiến lược, Chính sách đã ban hành... Ưu tiên tập trung khu vực miền núi khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số.