Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành với công tác dân tộc trong tình hình mới

UBND tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU ngày 29/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2030.

 

Theo đó, tỉnh đề ra một số nhiệm vụ thường xuyên cần thực hiện bao quát rất nhiều lĩnh vực.

Phát huy mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng lợi thế

Trước tiên là nhiệm vụ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác dân tộc trong tình hình mới, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS & MN).

Kiên trì thực hiện các quan điểm của Đảng về công tác dân tộc trong Nghị quyết số 24-NQ/TW, các nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, XI, XII, XIII; xác định công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách, là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị.

Tiếp đến là các nhiệm vụ như:

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng DTTS & MN. Trong đó, chú trọng triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH14, Nghị quyết số 120/2020/QH14.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vùng đồng bào DTTS & MN; tăng cường đồng thuận xã hội; củng cố lòng tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hòa nhập và phát triển.

Phát huy mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng lợi thế phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS & MN; bảo đảm quốc phòng - an ninh; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc.

Rà soát, quy hoạch sắp xếp, xây dựng khu dân cư, nhà văn hóa thôn, bản đảm bảo không gian sinh hoạt cộng đồng, môi trường sinh thái phù hợp với các yếu tố truyền thống, phong tục tập quán của các dân tộc; tiếp tục thực hiện các chính sách dân tộc, chính sách đặc thù của tỉnh. Tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức thiết trong vùng đồng bào DTTS & MN.

{keywords}

Hát Then ở Bắc Kạn 

Nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các chương trình, dự án; ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào DTTS; đảm bảo các hộ gia đình DTTS được sử dụng điện quốc gia, dịch vụ phát thanh, truyền hình, viễn thông, tiếp cận công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt.

Đồng thời, kế thừa những thành tựu đã đạt được trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 tạo tiền đề cho các năm tiếp theo; tăng cường hợp tác với các tỉnh trong khu vực, đa dạng hóa và xã hội hóa các nguồn lực đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS, xã đặc biệt khó khăn.

Cùng với đó thúc đẩy đào tạo nghề, nâng cao hiệu quả và mở rộng vốn tín dụng ưu đãi đối với các dự án phát triển sản xuất, kinh doanh ở vùng đồng bào DTTS.

Nâng cao hưởng thụ văn hóa, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Bản Kế hoạch cũng chỉ rõ một số nhiệm vụ về xây dựng kinh tế, phát triển giáo dục, bảo đảm an sinh, củng cố quốc phòng toàn dân, tăng cường công tác thanh – kiểm tra, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng – tôn giáo,...

Theo đó, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung với sản lượng lớn, từng bước ứng dụng công nghệ cao, hình thành và phát triển các vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao; hỗ trợ xây dựng các Tổ hợp tác, Hợp tác xã, chuỗi sản xuất trong vùng đồng bào DTTS; nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, tạo sản phẩm đặc sản, giá trị cao.

Chú trọng phát triển liên vùng, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng. Tập trung giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt; giải quyết có hiệu quả các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện về đất đai liên quan đến đồng bào DTTS; đẩy nhanh việc hoàn thành các dự án định cư gắn với quy hoạch sắp xếp, ổn định dân cư, hạn chế tối đa tình trạng di cư tự phát từ các nơi khác đến.

Điều chỉnh mức hỗ trợ đầu tư, chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, không gian sống của đồng bào; phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch theo hướng phát huy thế mạnh của từng địa phương, phù hợp với văn hóa, tập quán của từng dân tộc để tạo việc làm cho lực lượng lao động của tỉnh, nhất là lao động người DTTS, nâng cao đời sống nhân dân.

Đẩy mạnh phát triển du lịch, nhất là du lịch sinh thái cộng đồng gắn với giữ gìn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các DTTS; xây dựng và thực hiện chính sách nhằm khuyến khích hình thành và phát triển đội ngũ doanh nhân người DTTS; hỗ trợ khởi nghiệp trong vùng đồng bào DTTS.

{keywords}

Bản làng ven hồ Ba Bể, Bắc Kạn - nơi khám phá, trải nghiệm các hoạt động du lịch 

Phát triển đồng bộ các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào DTTS, nhất là nhóm DTTS còn nhiều khó khăn.

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo, dạy nghề; giữ vững và phát huy hiệu quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở; nâng cao chất lượng và mở rộng hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên địa bàn đặc biệt khó khăn.

Nâng cao chất lượng lao động đáp ứng nhu cầu của xã hội và thị trường lao động, nhất là nhu cầu lao động đối với các lĩnh vực là thế mạnh của tỉnh.

Nâng cao tỷ lệ khám, chữa bệnh và chất lượng các dịch vụ y tế, nhất là khám chữa bệnh ban đầu ở tuyến cơ sở, đảm bảo yêu cầu cơ bản trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và phù hợp với thực tiễn của tỉnh; tiếp tục quan tâm, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế, nhất là ở tuyến cơ sở; nâng cao chất lượng dân số.

Từng bước nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của người dân; phát huy vai trò làm chủ của đồng bào trong xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. Có biện pháp quyết liệt xóa bỏ tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS.

Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và thực hiện nghiêm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Phát huy vai trò tích cực của người có uy tín, trưởng bản trong vùng đồng bào DTTS & MN. Đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo làm ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc, chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết những mâu thuẫn từ cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng”, “điểm phức tạp” về an ninh trật tự. Chủ động đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, xâm phạm an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là ở vùng đồng bào DTTS, địa bàn đặc biệt khó khăn.

Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nâng cao hoạt động của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, đội ngũ cán bộ cơ sở; tập trung phát triển đội ngũ cán bộ cơ sở ở vùng đồng bào DTTS.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân vùng đồng bào DTTS. Tiếp tục công tác xây dựng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ là người DTTS theo yêu cầu công việc và quy định hiện hành của Đảng và Nhà nước.

Cuối cùng là nhiệm vụ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả việc thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc; biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc.

Thu Hiền
Ảnh: Đàm An

 

tin nổi bật

Cờ đỏ ngôi sao bay phất phới, nǎm này là nǎm rất vẻ vang!

Dẫn lời chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc Tết đến đồng bào và chiến sĩ cả nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Tình cảm của Bác Hồ với bộ đội trong ngày Tết

Gần 20 lần trực tiếp đến thăm, nói chuyện với cán bộ chiến sĩ, dù có lúc chỉ 15 phút, nhưng Bác đã để lại cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị những bài học sâu sắc và những kỷ niệm không bao giờ quên.

Đồng bào và sư sãi Khmer thiết thực chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đồng bào và sư sãi Khmer tỉnh Sóc Trăng đã triển khai, thực hiện nhiều biện pháp thiết thực nhằm chung tay cùng các cấp chính quyền hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

 

Đại đoàn kết để chung sức, đồng lòng phát triển đất nước

Truyền thống yêu nước thương nòi đã gắn kết dân tộc con Rồng cháu Tiên thành một khối đoàn kết gắn bó keo sơn, chung tay xây dựng đất nước Việt phát triển, chung tay kiến tạo hòa bình.

Đồng bào Phật giáo Hòa Hảo nguyện thực hiện đúng tôn chỉ hành đạo “Học Phật, tu nhân”

Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Ban Phụng sự Tổ đình Đức Huỳnh giáo chủ và bà con Phật giáo Hòa Hảo vừa kỷ niệm 102 năm Ngày Đản sinh Đức Huỳnh giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo-Huỳnh Phú Sổ (ngày 25/11 Kỷ Mùi–ngày 25/11 Tân Sửu).

Giấy bản trong nghi lễ tín ngưỡng độc đáo của người Dao

Giấy bản gắn liền với văn hóa tín ngưỡng của đồng bào Dao và thường được sử dụng trong các dịp đặc biệt. Để làm giấy bản thì cần những chiếc mành để tráng giấy.

 

Qua mỗi lần khó khăn, chúng ta lại vươn lên, trưởng thành

Một trong những hoạt động đáng nhớ và không thể thiếu trong chuyến công du Anh, Pháp của Thủ tướng Phạm Minh Chính là buổi gặp mặt với bà con kiều bào ở châu Âu.

Đoàn kết là truyền thống quý báu, được kết tinh qua hàng nghìn năm lịch sử

Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được kết tinh qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Xây dựng đất nước hùng cường: Khát vọng có thể tập hợp tất cả người Việt Nam

"Đoàn kết, thương yêu là nhìn cùng về một hướng. Hướng đó chính là xây dựng một đất nước hùng cường. Đó là một khát vọng có thể tập hợp được tất cả người Việt Nam, đặc biệt là đối với giới trẻ".

Giáo dân luôn đồng hành cùng Thủ đô thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ

Năm 2021 Hà Nội cũng như cả nước gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19. Chính trong thời khắc khó khăn ấy, sự đoàn kết tôn giáo trong khối đại đoàn kết dân tộc, giá trị văn hóa, tinh thần sống tốt đời đẹp đạo đã lan tỏa.

Chúc mừng Giáng sinh 2021: Niềm vui chung của người Công giáo Việt Nam

Lễ Thiên chúa Giáng sinh không chỉ là ngày lễ trọng riêng của người Công giáo mà cũng là niềm vui chung của đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh, thiếu niên cả nước.

Những bài học sinh động về công tác dân vận, khơi dậy lòng yêu nước

Trong lịch sử xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam, có rất nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác dân vận, vận động và phát huy vai trò của quần chúng nhân dân, đặc biệt là vào những thời điểm khó khăn.

Hà Giang: Triển lãm ảnh lưu động về các dân tộc, tôn giáo

Báo VietnamNet giới thiệu ảnh khai mạc triển lãm lưu động ảnh, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo ở cơ sở năm 2021 vừa diễn ra hôm 21/12 tại Quảng trường 26/3, TP.Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Lễ hội Sayangva: Dấu ấn về nghi lễ nông nghiệp của người Chơ’ro

Lễ hội Sayangva là một nét sinh hoạt văn hoá rất độc đáo của người Chơ’ro còn được bảo lưu. Lễ hội Sayangva còn gọi là cúng thần Lúa hay là Mừng lúa mới. Đây là lễ hội truyền thống lớn nhất của người dân tộc Chơ’ro.

 

Phật giáo Thiền Trúc Lâm kết tụ hồn khí của dân tộc thời Trần

Phật giáo nhà Trần là một Phật giáo Việt Nam và là một bình diện văn hóa mới trong lịch sử văn hóa dân tộc thể hiện tinh thần và khát vọng dân tộc.