Phấn đấu đến năm 2025, Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước

Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá tại Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm.

Kết luận của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng tại Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và các kết luận mới ban hành của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Ngày 5/11/2021).

_____

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

Thưa các đồng chí! Thư­a toàn thể Hội nghị!

Sau một ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và các kết luận mới ban hành của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. 

Tại Hội nghị này, chúng ta đã được nghe các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực trực tiếp phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của các chương trình trọng tâm, kế hoạch hành động thực hiện các khâu đột phá và các kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bố trí thời gian, phân công dự Hội nghị đông đủ, đúng thành phần. Các đồng chí đại biểu tham dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, học tập nội dung các quyết định, kế hoạch, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản nêu trên; trong thời gian tới, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tôi xin nhấn mạnh một số nội dung để các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện:

Thứ nhất, trên cơ sở các nội dung quán triệt tại hội nghị hôm nay, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung nghiên cứu, nắm vững những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các chương trình trọng tâm, kế hoạch hành động thực hiện các khâu đột phá và các kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần này; đặc biệt là ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá; khẩn trương thể chế hóa, cụ thể hóa những nội dung liên quan trực tiếp đến ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị mình, thành các văn bản để tổ chức thực hiện ở cấp mình. Trong đó, cần xác định rõ các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những công việc phải làm trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có lộ trình phù hợp, gắn với phân công trách nhiệm cho từng cá nhân, đơn vị.

Quá trình thực hiện cần lưu ý, việc thực hiện các quyết định, kế hoạch, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần này, phải đồng bộ với các nghị quyết khác của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 58 ngày 05-8-2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Thứ hai, các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu cần tập trung rất cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện quyết liệt nhiệm vụ còn lại của 02 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ quý IV và cả năm 2021 ở mức cao nhất, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, trọng tâm là: Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, kịp thời, sáng tạo quy định "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh để thực hiện có hiệu quả “Mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy trì, mở rộng sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển trong trạng thái bình thường mới.

Chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong xử lý mọi tình huống liên quan đến dịch bệnh với mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ sức khỏe, tính mạng Nhân dân là trên hết, trước hết; tận dụng tốt các cơ hội để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội với các giải pháp tổng thể hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, không làm suy giảm các động lực tăng trưởng của tỉnh. Tăng cường các biện pháp tăng thu ngân sách, cơ cấu lại ngân sách nhằm đảm bảo cân đối và hiệu quả sử dụng ngân sách; thực hiện có hiệu quả các giải pháp chấn chỉnh quản lý đầu tư và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2021. Chú trọng phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống Nhân dân, nhất là người có công, người nghèo, người yếu thế. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài chính, ngân sách... Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thật thông thoáng, hấp dẫn để phát huy tốt các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và phục vụ tốt hơn nữa cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, gắn với đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức triển khai nhiệm vụ. Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Chăm lo làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và năng lực vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân.

Thứ ba, bên cạnh việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021; các cấp, các ngành, các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa sẽ được Quốc hội khóa XV thông qua vào cuối Kỳ họp thứ Hai trong tháng 11 này.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết ngay sau khi được Quốc hội thông qua và báo cáo Chính phủ quyết định thông qua một số chính sách về đầu tư thuộc thẩm quyền theo Đề án về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa; tiếp tục hoàn chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040 và Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và trình duyệt các quy hoạch xây dựng vùng huyện, các quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết, để sớm tổ chức triển khai thực hiện.

Thứ tư, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung cốt lõi của các chương trình trọng tâm, kế hoạch hành động thực hiện các khâu đột phá và các kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần này, gắn với việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng; qua đó khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng thịnh vượng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, tạo thành sức mạnh tổng hợp quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền; mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, đổi mới nội dung, phương thức chuyển tải thông tin, tuyên truyền những nội dung cơ bản và những kết quả đạt được trong việc thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá và các kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; kịp thời phát hiện, nêu gương những địa phương, đơn vị làm tốt, nhân rộng những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, điển hình tốt trong quá trình học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện.

Thứ năm, các cấp ủy đảng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quán triệt, học tập và tổ chức triển khai thực hiện của cấp dưới. Tập trung khắc phục tình trạng phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện mang tính hình thức, qua loa, chiếu lệ, không sát thực tế.

Ngay sau hội nghị này, tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và các kết luận mới ban hành của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở đảng bộ, các ban, sở, ngành mình phụ trách.

Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra các chi bộ, đảng bộ cấp dưới trong việc học tập, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, các kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn với tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, các kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đặc biệt là Kết luận số 610-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII, để phổ biến, quán triệt, triển khai đến các thành viên, hội viên và hệ thống ngành dọc bằng các hình thức phù hợp; tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện, hướng dẫn của cấp mình, tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các chủ trương, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Thưa các đồng chí! Thư­a toàn thể Hội nghị!

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm, khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và các kết luận mới ban hành của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đã thành công tốt đẹp.

Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, thống nhất, tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, chúng ta sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, thực hiện thành công các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, tạo sức lan tỏa, thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, phấn đấu đến năm 2025, Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, trở thành một cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc và đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Với tinh thần đó, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi tuyên bố bế mạc Hội nghị. Một lần nữa, xin chúc các đồng chí đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.

tin nổi bật

Bộ trưởng Tô Lâm gửi Thư chúc mừng lực lượng Công nghệ thông tin CAND

Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã có Thư chúc mừng gửi tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công nghệ thông tin Công an nhân dân qua các thời kỳ.

Làm ngời sáng thêm phẩm chất cao đẹp của người chiến sỹ CAND

Bộ trưởng Công an Tô Lâm ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác ứng phó với bão số 4 vừa qua.

Phát biểu của ông Trần Thanh Mẫn tại Liên hoan hữu nghị Nhân dân Lào - Việt Nam

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Liên hoan hữu nghị Nhân dân Lào - Việt Nam lần thứ V diễn ra ngày 28/9/2022 tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Một số giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người tỉnh Sơn La

Đảng bộ tỉnh Sơn La đã ban hành nhiều chủ trương để lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa. Sự nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh có bước phát triển toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng.

Đầu tư đúng tầm cho nghiên cứu cơ bản - Nhân tố nền tảng tạo đột phá phát triển KHCN

Việt Nam là một trong 10 quốc gia khởi xướng và đồng tác giả Sáng kiến Năm Quốc tế về khoa học cơ bản vì sự phát triển bền vững.

Toàn văn thông cáo báo chí kỳ họp thứ 20 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn thông cáo kỳ họp thứ 20 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra trong các ngày 23 và 26/9, dưới sự chủ trì của ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

‘Chúng ta đang đứng trước thời khắc bước ngoặt của lịch sử’

Ngày 24/9, tại Trụ sở Liên Hợp Quốc (LHQ), New York, Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung Cấp cao Đại hội đồng LHQ Khoá 77.

Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc, để nền văn hiến Việt Nam rạng danh muôn thuở

Tối 24/9, tại Yên Bái, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh Nghệ thuật Xòe Thái là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng.

Không 'hy sinh' tiến bộ, công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần

Bài phát biểu của Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh tại phiên họp “Thúc đẩy thương mại bao trùm” trong khuôn khổ Hội nghị Tác động của Phát triển bền vững do Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức (New York, Mỹ) ngày 23/9.

Phát biểu của Chủ tịch nước tại lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập Văn phòng Chủ tịch nước

Phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập Văn phòng Chủ tịch nước, ngày 24/9.

Văn phòng Chủ tịch nước bám sát thực tiễn đổi mới, hội nhập và phát triển

Diễn văn tại Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập Văn phòng Chủ tịch nước của Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải

TP.HCM cần thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh, ngày 23/9.

Xây dựng Đà Nẵng thành khu vực phòng thủ vững chắc, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Thành phố Đà Nẵng là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh của khu vực miền Trung và cả nước; có nhiều mục tiêu quan trọng như: sân bay, nhà ga, cảng biển,…

Phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng trước việc tăng lãi suất của Mỹ, Châu Âu

Thủ tướng chỉ đạo các giải pháp điều hành kinh tế vĩ mô sau khi Fed tiếp tục nâng lãi suất

Đổi mới, tăng cường vận động chức sắc tôn giáo ở tỉnh Ninh Bình

Ninh Bình tiếp tục thực hiện tốt công tác tôn giáo trong thời gian tới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.