Thưa các phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí tham dự Họp báo,

Thưa quý vị và các bạn,

Được sự phân công của đồng chí chủ trì Họp báo, thay mặt lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, tôi xin cung cấp một số thông tin liên quan tới công tác tham mưu, tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng.

{keywords}
Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa lịch sử; là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Công tác chuẩn bị Đại hội đã được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặc biệt quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sát sao.

1. Về việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII: Các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần này đã được tiến hành rất công phu, bài bản, chu đáo; là kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Ngay từ đầu tháng 10/2018, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định thành lập 5 Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng gồm: Tiểu ban Văn kiện do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Kinh tế - Xã hội do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Điều lệ Đảng do đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Nhân sự do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội do đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng Tiểu ban.

Các Tiểu ban đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ và yêu cầu đặt ra. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận cho ý kiến về đề cương các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII tại Hội nghị Trung ương 10 (tháng 5/2019); cho ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại các Hội nghị Trung ương 11 (10/2019) và Hội nghị Trung ương 13 (10/2020) trước khi công khai để lấy ý kiến của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tại Hội nghị Trung ương 14 (tháng 12-2020), Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua nội dung các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng gồm 5 tài liệu: (1) Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; (2) Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030; (3) Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; (4) Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII; (5) Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Tại Hội nghị Trung ương 15 (ngày 16 - 17/01/2021), Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Văn phòng Trung ương Đảng đã phối hợp hoàn thiện các văn bản; tiến hành in ấn tài liệu. Đến nay công việc đã hoàn tất; các tài liệu chính của Đại hội đã được gửi tới các đại biểu từ ngày 17/01/2021 để nghiên cứu. Trước Đại hội, toàn bộ tài liệu của Đại hội sẽ được gửi cho Đại biểu.

2. Về công tác tổ chức, phục vụ Đại hội XIII: Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ được giao, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đã xây dựng kế hoạch làm việc và triển khai thực hiện khoa học, kỹ lưỡng, chu đáo. Tới nay công tác chuẩn bị đã sẵn sàng mọi điều kiện với chất lượng cao nhất để tổ chức Đại hội thành công.

2.1. Về nội dung, chương trình Đại hội: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được quyết định tổ chức trong 9 ngày, từ ngày 25/01/2021 đến ngày 02/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Trong đó, phiên trù bị tổ chức vào ngày 25/01/2021, khai mạc chính thức vào ngày 26/01/2021; dự kiến bế mạc vào sáng ngày 02/02/2021.

Nội dung, chương trình của Đại hội tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011- 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

2.2. Về công tác tổ chức, phục vụ Đại hội:

Công tác tổ chức, phục vụ Đại hội lần này có một số điểm mới và được bổ sung để phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19.

Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch, toàn bộ các đại biểu tham dự Đại hội và khách mời được bố trí ăn, nghỉ theo đoàn, tập trung trong suốt quá trình diễn ra Đại hội tại các khách sạn, nhà khách gần địa điểm tổ chức hội nghị (Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội). Đại biểu không ăn, nghỉ ở bên ngoài hoặc nhà riêng (trừ một số trường hợp có quy định riêng).

Về phương án di chuyển, các đại biểu tham dự các hoạt động của Đại hội bằng xe ô tô chung do Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội bố trí (kể cả các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng). Tại các địa điểm của nhà khách, khách sạn và Trung tâm Hội nghị quốc gia có xe ô tô trực để phục vụ những yêu cầu đột xuất của đoàn và đại biểu. (Đối với khách quốc tế: Do Bộ Ngoại giao chủ động bố trí ô tô chung đưa, đón đại biểu khách mời quốc tế dự khai mạc và bế mạc Đại hội)

Công tác chăm sóc sức khỏe đại biểu cũng được Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đặc biệt quan tâm; đã chỉ đạo xây dựng các phương án chi tiết, cụ thể về y tế để bảo đảm cao nhất an toàn sức khỏe của đại biểu và khách mời dự Đại hội. Bên cạnh đó, Tiểu ban cũng đã chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các phương án bố trí các phòng chức năng, hội trường phục vụ Đại hội trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm trang thiết bị, máy tính, máy in, máy photocopy phục vụ tài liệu cho đại biểu tại Hội trường Đại hội; tổ chức phương tiện kỹ thuật để hỗ trợ việc kiểm phiếu; bảo đảm an toàn hệ thống thiết bị điện, phòng, chống cháy nổ; hệ thống an ninh mạng công nghệ thông tin; bảo đảm tốt hệ thống thiết bị ánh sáng, âm thanh hội trường Đại hội phục vụ hoạt động của Đại hội, trong đó có truyền hình, truyền thanh trực tiếp một số phiên họp của Đại hội; trang bị các phương tiện ghi âm, ghi hình toàn bộ Đại hội để lưu trữ lâu dài. Công tác trang trí, tuyên truyền đã được hoàn thành, tạo không khí phấn khởi tại đia điểm tổ chức Đại hội, Thủ đô Hà Nội và trong cả nước. Ngoài ra, công tác lập hồ sơ Đại hội để lưu trữ cũng được quan tâm, chỉ đạo chuẩn bị.

Trên đây là một số thông tin về công tác tổ chức, phục vụ Đại hội XIII. Trân trọng cảm ơn các quý vị đã lắng nghe.

Ban Thời sự