Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam công bố Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Quảng Nam đặt ra các mục tiêu cụ thể như triển khai hoàn thiện và duy trì mô hình “4 lớp” về an toàn thông tin; triển khai trung tâm giám sát an toàn thông tin cho các hệ thống dùng chung toàn tỉnh; hay hoàn thiện hồ sơ đánh giá cấp độ cho các hệ thống CNTT của tỉnh.

Về hạ tầng kỹ thuật, Quảng Nam sẽ nâng cấp hệ thống mạng LAN, Wi-Fi, máy tính, trang thiết bị CNTT, lưu trữ và phòng chống mã độc; nâng cao năng lực phòng chống và xử lý, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng cho các sở, ngành, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh.

Quảng Nam cũng đặt kế hoạch định kỳ hàng năm tổ chức đào tạo hoặc cử cán bộ chuyên trách hoặc phụ trách về an toàn thông tin tham gia các khóa đào tạo quản lý, kỹ thuật về an toàn thông tin; cũng như định kỳ tổ chức diễn tập, tập huấn.

{keywords}
UBND tỉnh Quảng Nam vừa công bố kế hoạch bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Bản kế hoạch thực hiện theo chương trình chuyển đổi số quốc gia giai đoạn này, bao gồm các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Trong bản kế hoạch này, Quảng Nam đặt mục tiêu phát triển hệ thống nền tảng, hạ tầng, mạng lưới gắn với bảo đảm an toàn, an ninh mạng; xây dựng và triển khai hệ thống giám sát, cảnh báo sớm nguy cơ, điều phối ứng cứu sự cố mất an toàn, an ninh mạng cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

H.A.H

Quảng Nam đã có kế hoạch an toàn thông tin 2021-2025

Quảng Nam đã có kế hoạch an toàn thông tin 2021-2025

Những mục tiêu về an toàn và bảo mật thông tin được Quảng Nam đặt ra trong thời gian tới bao gồm xây dựng Trung tâm giám sát an toàn thông tin (SOC) toàn tỉnh; triển khai giải pháp phòng chống virus, phần mềm độc hại tập trung.