Năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh Tây Ninh là 1,09% với 3.999 hộ. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo là 0,32% với 1.037 hộ và hộ cận nghèo là 0,77% với 2.462 hộ. Với kết quả này, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh giảm 0,74%, vượt chỉ tiêu Thủ tướng giao so với năm 2021.

Nhằm đẩy mạnh công tác giảm nghèo đa chiều, tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Tây Ninh Khoá X đã ban hành Nghị quyết số 50/2023/NQ-HĐND về việc quy định mức hỗ trợ thực hiện dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.

anh man hinh 2023 12 25 luc 233117.png
Nhiều cơ chế hiệu quả giúp vùng nông thôn ở Tây Ninh giảm nghèo đa chiều. 

Trước đó, HĐND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Nghị quyết số 45/2022/NQ-HĐND về việc quy định chuẩn hộ nghèo tỉnh và chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều; hộ nghèo tỉnh; hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022 - 2025.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Tây Ninh cũng đã ban hành quyết định kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm hướng đến mục tiêu chung là giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững; hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trong đó, tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1% và bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, dự án hỗ trợ giảm nghèo theo quy định.

Cùng với đó đề ra các chỉ tiêu giải quyết mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản. Cụ thể, phấn đấu 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu được hỗ trợ kết nối, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm. 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế.

Về giáo dục, đào tạo, phấn đấu trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi học đúng độ tuổi đạt 90%. 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp có nhu cầu được hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề phù hợp.

Phấn đấu trên 95% hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Trên 95% (đối với khu vực thành thị), trên 90% (đối với khu vực nông thôn) sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. 90% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu được tiếp cận sử dụng các dịch vụ viễn thông, Internet. 

Khánh Vy