- Thủ tướng giao ngành công an thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo; giữ vững trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ tốt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

Đến dự và phát biểu tại Đại hội thi đua vì an ninh Tổ quốc do Bộ Công an tổ chức sáng nay, Thủ tướng nêu bật thời điểm đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế, trong bối cảnh tình hình thế giới biến đổi rất nhanh, phức tạp và rất khó lường, nhất là về tình hình Biển Đông.

{keywords}
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm gian trưng bày sản phẩm của của các đơn vị trong ngành công an tại Đại hội. Ảnh: VGP

Thủ tướng khẳng định, VN đang đứng trước nhiều thời cơ vận hội nhưng cũng phải đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức, tác động trực tiếp lợi ích và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Do đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta phải đề cao cảnh giác, nhận thức rõ tình hình, có những chủ trương, giải pháp, quyết sách sáng tạo, phù hợp với hành động kiên quyết, hiệu quả để vượt qua khó khăn, thách thức.

Theo đó, ngành công an phải tranh thủ thời cơ thuận lợi để phát triển đất nước nhanh và bền vững, tiến cùng thời đại, sánh vai với các nước trong khu vực và nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế, trong đó lực lượng công an nhân dân có vai trò đặc biệt quan trọng.

“Dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, lực lượng công an nhân dân cũng phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng và Nhà nước. 

Hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân; kề vai sát cánh cùng quân đội nhân dân, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và dựa vào nhân dân để cùng nhau tạo nên sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi mục tiêu chung là giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ XHCN dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” - Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. 

Theo đó, trước hết phải phát tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc toàn lực lượng công an nhân dân với các phong trào, hình thức đa dạng, thiết thực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó; giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo; giữ vững trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ tốt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh cần xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và đi nhanh vào hiện đại ở những lĩnh vực, những lực lượng cần thiết.

Linh Thư