tự xây dựng nhà ở

Cập nhập tin tức tự xây dựng nhà ở

Hà Nội, Cao Bằng, Bắc Kạn, Đồng Tháp, An Giang chưa áp dụng quy định của Nghị định số 11/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị cho phép người dân tự xây dựng nhà ở tại các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở.