NSND Minh Vương: Tuổi 70 sống lạc quan, nguyện vọng hiến tạng khi qua đời