Cảnh nóng 'cố đấm ăn xôi' và chuyện 'chiếu trên chiếu dưới' ở làng hài