Huỳnh Anh kể về bạn gái đặc biệt mấy tháng mới gặp một lần