'Thành phố ngủ gật' không định dùng cảnh nóng để câu khách