Nhạc sĩ Lê Quang được mổ nghẽn mạch máu ở đầu thành công