Bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng trường của 2 đại học vùng