Đào được hũ chứa đầy vàng từ thế kỷ 14 - VietNamNet