Ai ngồi trên ô tô cũng cần biết những điều này về túi khí kẻo có ngày 'chết oan'