Đừng gọi là 'ô tô điên', hãy xem nguyên nhân của việc mất phanh