Du khách chèo thuyền bị hải cẩu ném bạch tuộc vào mặt