Báo Hà Lan: Đoàn Văn Hậu, Van Dijk Việt Nam quá lợi hại!