Tuyển Việt Nam tập luyện công, chuẩn bị đấu Thái Lan