U23 Việt Nam Xuân Mậu Tuất: Tổ quốc và sức mạnh những người trẻ