V-League, tuyển Việt Nam thèm có khán giả như giải phủi Hà Nội