Khai hoả 20.000 giàn pháo hoa trên toà nhà cao nhất Sài Gòn