{keywords}
Tập huấn sử dụng chữ ký số tại Bộ Xây dựng năm 2015. (Ảnh: Bộ Xây dựng)

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, có phần đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016 – 2020.

Bộ Xây dựng đã phối hợp với Cục Tin học hóa hoàn thành việc cài đặt, cấu hình các dịch vụ LGSP lên máy chủ tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu của Bộ; hoàn thành tích hợp Cổng Dịch vụ công với Dịch vụ chuyển phát bưu điện Việt Nam (VNPOST); đang tiến hành triển khai kết nối Cổng dịch vụ công trực tuyến và Một cửa điện tử, cơ sở dữ liệu (CSDL) của Bộ với các dịch vụ LGSP dùng chung như dịch vụ thanh toán trực tuyến Paygov, dịch vụ tra cứu thông tin CSDL đăng ký doanh nghiệp...

Năm 2016, Ban Cơ yếu Chính phủ đã cấp cho Bộ Xây dựng tổng số 57 bộ chứng thư số, trong đó gồm 56 chứng thư số cá nhân và 01 chứng thư số đơn vị. Trung tâm Thông tin đã tập huấn, hướng dẫn sử dụng, cài đặt và bàn giao cho những tổ chức và cá nhân liên quan. Tuy nhiên, việc ứng dụng chữ ký số tại Bộ Xây dựng chưa được nhân rộng, mới dừng ở ký các văn bản chỉ đạo điều hành đăng trên Cổng thông tin Bộ và ứng dụng chứng thực chữ ký số trên những văn bản gửi tới Văn phòng Chính phủ.

Thực hiện những nhiệm vụ Chính phủ giao cho Bộ Xây dựng tại Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, văn bản số 4089/VPCP-TTĐT ngày 21/4/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn quy trình gửi nhận văn bản điện tử; văn bản số 5766/VPCP-TTĐT của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thành kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản 4 cấp hành chính, Bộ Xây dựng giao Trung tâm Thông tin là đơn vị chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị chức năng liên quan xây dựng, triển khai những hệ thống thông tin chuyên ngành, các dịch vụ công trực tuyến, phần mềm Quản lý văn bản và điều hành điện tử có tích hợp ứng dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, Bộ Xây dựng đã hoàn thành việc tích hợp phần mềm ký số vào Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành Bộ Xây dựng tháng 12/2018, đăng ký chứng thư số E-token (dùng trên PC, Laptop) và chữ ký số dạng SIM PKI (dùng trên thiết bị cầm tay) chuyên dùng Chính phủ cho các cá nhân và đơn vị thuộc Bộ Xây dựng; thường xuyên hướng dẫn, tập huấn cho các đơn vị thuộc Bộ trong việc ứng dụng chữ ký số trên văn bản điện tử, ký chứng từ kho bạc; kịp thời đăng ký, cấp phát bổ sung chữ ký số cho các đơn vị thuộc Bộ. Tính đến 30/7/2020 Bộ Xây dựng đã đăng ký 305 chữ ký số cho cá nhân và đơn vị thuộc Bộ; 85 chữ ký số dạng SIM cho lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ phục vụ việc ký số trên thiết bị cầm tay như điện thoại thông minh, máy tính bảng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo, đôn đốc của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc gửi, nhận văn bản điện tử, xử lý hồ sơ, công việc trên môi trường mạng (tại văn bản số 11796/VPCP-KSTT ngày 26/12/2019) và triển khai chữ ký số Chuyên dùng Chính phủ (Văn bản số 3402/VPCP-KSTT ngày 29/4/2020), Bộ Xây dựng đã ban hành văn bản đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện; thường xuyên kiểm tra việc ứng dụng chữ ký số trên văn bản điện tử tại các đơn vị thuộc Bộ.

Đến nay, 80% văn bản đến của Bộ Xây dựng là văn bản điện tử được ký số và tiếp nhận trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (QLVBĐH) kết nối Trục liên thông văn bản quốc gia; 90% văn bản trao đổi giữa các đơn vị thuộc Bộ được ký số và gửi, nhận trên Hệ thống QLVBĐH; 90% văn bản phát hành đi của Bộ gửi các bộ, ngành, địa phương là văn bản điện tử được ký số.

Hải Lam

Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng 2.0 định hướng an toàn thông tin

Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng 2.0 định hướng an toàn thông tin

Về định hướng phát triển trong Kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0, Bộ Xây dựng rà soát, cập nhật, phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin thường xuyên và triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.