M.B (Theo CNBC)

Các nhà sản xuất ô tô làm gì để thúc đẩy giao dịch thời Covid-19?

Các nhà sản xuất ô tô làm gì để thúc đẩy giao dịch thời Covid-19?

Đại dịch Covid-19 đã làm giảm mạnh doanh số bán hàng trong lĩnh vực ô tô tại Mỹ, cũng như làm gia tăng các lo ngại cho người mua. Các nhà sản xuất ô tô đã làm gì để thúc đẩy giao dịch với khách hàng?