Ban chỉ đạo Tây Nguyên

Cập nhập tin tức Ban chỉ đạo Tây Nguyên

Giải thể 3 Ban chỉ đạo: Nhiều cán bộ cấp thứ trưởng đang chờ việc

Bảy phó ban và ủy viên chuyên trách (tương đương cấp thứ trưởng, tổng cục trưởng) của Ban chỉ đạo Tây Nam bộ trước đây chưa bố trí được công việc.

Tây Nguyên cần tập trung xử lý vấn đề rừng, đất và nước

Công tác quản lý tài nguyên rừng, tài nguyên đất và nước được coi là trọng tâm cần giải quyết trong thời gian tới của Tây Nguyên.

Thượng tướng Tô Lâm làm Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên

Lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an Tô Lâm, giữ chức Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên.