báo cáo chính trị

Cập nhập tin tức báo cáo chính trị

Mời nhân dân góp ý văn kiện Đại hội Đảng 12

Từ hôm nay đến hết ngày 31/10, người dân có thể góp ý vào các dự thảo văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, gồm báo cáo chính trị và báo cáo kinh tế - xã hội.

Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng 12 (Phần 2)

Toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng 12

Toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đảng bộ TT&TT bầu người uy tín vào ban chấp hành

Hôm nay, Bộ Thông tin Truyền thông tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020.