1. Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 tại Báo VietNamNet.
2. Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển.