Bartolomeo

Cập nhập tin tức Bartolomeo

Nhìn sơ bộ thì cuộc hành trình của băng hải tặc mũ rơm sẽ còn dài đăng đẳng. Thế nên, câu hỏi được đặt ra là: thành viên tiếp theo của băng mũ rơm sẽ là ai.