{keywords}
Tính đến trung tuần tháng 9/2020, đã có 55 bộ, tỉnh hoàn thành kết nối, tích hợp với hệ thống thanh toán trên Cổng dịch vụ công quốc gia (Ảnh minh họa)

Để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc thanh toán nghĩa vụ tài chính khi thực hiện dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia, tháng 3/2020 Văn phòng Chính phủ đã đưa vào vận hành hệ thống thanh toán trực tuyến trên Cổng.

Triển khai kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng dịch vụ công quốc gia, Bến Tre cũng đã đề nghị các ngân hàng thương mại và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc kết nối, tích hợp hệ thống.

Các ngân hàng thương mại và các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cũng được đề nghị phối hợp với các sở, ban ngành và các địa phương, cơ quan thực hiện kiểm thử đối với các dịch vụ mới để tiếp tục đưa vào cung ứng dịch vụ thanh toán trực tuyến cho cá nhân, tổ chức; rà soát, hoàn thành việc bổ sung các nội dung theo yêu cầu kỹ thuật kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia để phục vụ cho việc hỗ trợ tra soát, đối chiếu dữ liệu tự động.

Các sở, ban ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh Bến Tre cùng các ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cần sử dụng tài khoản quản trị Cổng dịch vụ công quốc gia đã được cấp cho các cơ quan, đơn vị tại địa chỉ https://quantri.dichvucong.gov.vn để thực hiện quyền quản trị, theo dõi, giám sát, đôn đốc và tham mưu cho cấp có thẩm quyền trong xây dựng, quản lý, vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia đối với các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bến Tre còn yêu cầu các sở, ban ngành và các địa phương, các ngân hàng thương mại và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tăng cường phối hợp với Sở TT&TT, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan truyền thông trên địa bàn Bến Tre tổ chức tuyên truyền, phổ biến đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và các chức năng, tiện ích khác trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Trong đó, UBND tỉnh cũng lưu ý các cơ quan, đơn vị cần thực hiện tốt cả công tác truyền thông nội bộ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cơ quan, đơn vị trực thuộc để tạo hiệu ứng lan tỏa trong quá trình thực hiện. 

Viễn thông Bến Tre chịu trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về hạ tầng, an ninh, an toàn thông tin và tiếp tục hoàn thiện hệ thống để kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình Cổng Dịch vụ công quốc gia vận hành; tổ chức thực hiện tốt việc hỗ trợ người dùng qua tổng đài hỗ trợ.

Sở TT&TT Bến Tre được giao theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên, kịp thời báo cáo, đề xuất những khó khăn, vướng mắc về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo thực hiện.

M.T

Nghiên cứu giải pháp miễn, giảm phí, lệ phí thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Nghiên cứu giải pháp miễn, giảm phí, lệ phí thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Bộ Tài chính vừa được giao chủ trì việc nghiên cứu, trình Chính phủ giải pháp miễn, giảm phí, lệ phí thực hiện dịch vụ công trực tuyến và các chi phí liên quan (bưu chính, tài khoản), với thời hạn hoàn thành là trong tháng 10/2020.