Trong những ngày đầu xuân mới, thời điểm cả tỉnh đang háo hức bắt tay vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đồng chí Lữ Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã dành riêng cho Báo Bạc Liêu một cuộc trao đổi cởi mở về những vấn đề quan trọng của tỉnh trong giai đoạn vừa mới bắt đầu!

Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng

NHỮNG DẤU ẤN NỔI BẬT

PV: Thưa đồng chí! Năm 2020 đã khép lại, đây cũng là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (2015 - 2020). Xin đồng chí đánh giá những kết quả quan trọng trong năm 2020 và những thành tựu nổi bật trong 5 năm qua của tỉnh ta?   

Đồng chí Lữ Văn Hùng:

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã xác định 11 nhiệm vụ trọng tâm và tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục xác định 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội, cùng với khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng. Thực hiện những nhiệm vụ này, toàn Đảng bộ và cả hệ thống chính trị đã quyết tâm rất cao, nỗ lực phấn đấu vượt bậc nên đã đạt được những thành tựu rất quan trọng.

Toàn bộ 20/20 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra đều đạt, nhiều chỉ tiêu vượt cao và đứng vào nhóm các tỉnh phát triển khá của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Kinh tế có sự tăng trưởng khá cao, nhất là năm 2018 và 2019; năm 2020, do đại dịch COVID-19 đã tác động và ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt, tuy nhiên kinh tế của tỉnh vẫn tăng trưởng 4,04% thuộc nhóm tăng trưởng cao trong vùng ĐBSCL. Các dự án động lực, một số dự án hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu được triển khai thực hiện đạt kết quả rất quan trọng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên. Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội và công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm thường xuyên, có nhiều tiến bộ; xây dựng nông thôn mới được thực hiện, đạt kết quả nổi bật; tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo giảm mạnh; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Quốc phòng - an ninh, nội chính được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ; tổ chức bộ máy được củng cố, kiện toàn tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu quả hơn; đội ngũ cán bộ được sắp xếp, bố trí phù hợp, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền được củng cố, nâng cao.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần khẳng định sự lựa chọn chiến lược đúng đắn và sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự đồng lòng, nhất trí của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Cùng với các giải pháp, chính sách hiệu quả, khắc phục dần các “điểm nghẽn”, những hạn chế về nguồn lực phát triển một cách chủ động, tạo đột phá trong thu hút các nguồn vốn tư nhân trong và ngoài nước cho các dự án quy mô lớn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tích cực, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tăng thu ngân sách địa phương, tạo tiền đề quan trọng để tỉnh phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới, đưa Bạc Liêu trở thành địa phương phát triển thuộc nhóm khá của vùng và của cả nước, nâng cao vị thế của Bạc Liêu.

Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng và lãnh đạo HĐND, UBND nghe nông dân phản ánh tình hình sản xuất. Ảnh: M.Đ

TẬP TRUNG 5 TRỤ CỘT PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

PV: Từ những kết quả quan trọng đạt được trong năm 2020 và những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, bước sang năm 2021, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tập trung chỉ đạo các mặt công tác nào để tạo sự chuyển biến trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội  Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra - Thưa đồng chí?

Đồng chí Lữ Văn Hùng:

Phát huy những kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, trên cơ sở phân tích bối cảnh, dự báo tình hình nhiệm kỳ tới, Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra phương hướng, mục tiêu tổng quát, đó là: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, ý chí và khát vọng phát triển của toàn dân; huy động mọi nguồn lực,

tập trung 5 trụ cột đã xác định để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh. Đến năm 2025 tiếp tục là tỉnh khá của khu vực và phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030; có mức GRDP/người thuộc nhóm cao của vùng; quy mô kinh tế đến năm 2025 tăng từ 2 - 2,5 lần so với năm 2020”; đồng thời, đưa ra 21 chỉ tiêu; xác định 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội; 1 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về quốc phòng - an ninh; đề ra 2 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá phát triển trong nhiệm kỳ tới.

Hai nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội:

(1)Phát triển nông nghiệp, trọng tâm là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao hiệu quả sản xuất tôm, lúa gạo.

(2)Phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm năng lượng sạch của quốc gia, trong đó trọng tâm là điện gió, điện mặt trời và điện khí.

(3)Đẩy mạnh phát triển du lịch để thật sự trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Phấn đấu trở thành trung tâm du lịch của vùng.

(4)Đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, giáo dục, y tế chất lượng cao.

(5)Tăng cường phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh.

 Ba khâu đột phá: Đẩy mạnh các dự án về phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng.

Đồng chí Lữ Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy tham quan khu nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao của Công ty cổ phần Việt - Úc Nhà Mát. Ảnh: H.T

ĐỘT PHÁ ĐỂ PHÁT TRIỂN

PV: Thưa đồng chí! Được biết, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra mục tiêu: “Đến năm 2025 tiếp tục là tỉnh khá của khu vực và phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030”, đồng thời đề ra 3 đột phá phát triển trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Vậy tỉnh ta sẽ thực hiện đột phá nào ưu tiên trong 3 đột phá: Đẩy mạnh các dự án về phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng?

Đồng chí Lữ Văn Hùng:

Từ nền tảng sẵn có, Bạc Liêu đang hiện thực hóa nhiều khát vọng cho sự vươn xa của mình, đưa Bạc Liêu trở thành một trong những trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo của quốc gia; phấn đấu xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp giống, nuôi trồng, chế biến về tôm của cả nước; phấn đấu là một trong những trung tâm du lịch của khu vực ĐBSCL…

Để trở thành “trung tâm” trên nhiều lĩnh vực, Bạc Liêu buộc phải phấn đấu không ngừng trong ý chí và tăng tốc thực hiện ngay từ giai đoạn khởi động của nhiệm kỳ mới. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bám sát và vận dụng sáng tạo quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng vào tình hình thực tế của tỉnh; đẩy mạnh 5 trụ cột kinh tế - xã hội và lựa chọn đúng trọng tâm, khâu đột phá để tập trung thực hiện; đưa Bạc Liêu trở thành tỉnh khá của cả nước. Đồng thời, đề ra đường hướng phát triển theo hướng nhanh và bền vững; gắn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với sự phát triển của khu vực và tiểu vùng bán đảo Cà Mau, từng bước hình thành một số trung tâm liên kết ngành với quy mô kinh tế vượt trội tại Bạc Liêu.

Muốn đạt được vị trí “trung tâm” ấy, buộc phải tăng tốc để hiện thực hóa những chương trình hành động đã được xây đắp nền móng trước đó, cụ thể là dựa vào 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội sẵn có. Cụ thể hơn, muốn Bạc Liêu trở thành trung tâm năng lượng sạch của quốc gia thì các ngành hữu quan phải cấp bách liên kết chặt chẽ hơn nữa trong việc tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án về phát triển năng lượng, năng lượng tái tạo, mà trọng tâm là điện gió, điện mặt trời và điện khí. Tập trung phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, bản lĩnh, khát vọng phát triển, lòng yêu quê hương, tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có phẩm chất đạo đức tốt; và đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó chú trọng hạ tầng đô thị, giao thông, hạ tầng điện và công nghệ thông tin; giáo dục, y tế…

Đó cũng chính là những khâu đột phá trong đường hướng phát triển tỉnh nhà thời gian tới.

Đến năm 2025 tiếp tục là tỉnh khá của khu vực và phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030, có mức GRDP/người thuộc nhóm cao của vùng. Bạc Liêu đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng tỉnh nhà trong giai đoạn phát triển mới đầy triển vọng và với quyết tâm cao như thế. Đảng bộ vạch ra phương hướng, mục tiêu trên nền tảng, cơ sở vững chắc thì Nhân dân sẽ có lòng tin vào những đường hướng đã vạch ra. Nhân dân gửi gắm, tin tưởng và kỳ vọng một Bạc Liêu tươi sáng hơn trong tương lai gần!

Bước sang năm 2021, các cấp, các ngành cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đề ra giải pháp chỉ đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém; quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra. Đặc biệt, chú ý thực hiện nghiêm và có hiệu quả “mục tiêu kép” theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”. Năm 2021 là năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm (2021 - 2025), yêu cầu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu đặt ra cho nhiệm kỳ mới là rất cao, đó là: Quyết tâm tạo ra sự đột phá ngay trong năm đầu của nhiệm kỳ mới; vì vậy, trong chỉ đạo, điều hành, các ngành, các cấp cần phải quyết liệt và quyết tâm chính trị cao hơn; đề ra kế hoạch, lộ trình và giải pháp cụ thể đối với từng mục tiêu; đánh giá xác thực kết quả triển khai thực hiện 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội và định hướng phát triển tỉnh trở thành 3 trung tâm của khu vực và cả nước. Đó là trung tâm ngành công nghiệp tôm của cả nước; là một trong những trung tâm năng lượng sạch của quốc gia và là một trong những trung tâm du lịch của khu vực.

PV: Nhân dịp xuân về tết đến, đồng chí có thông điệp gì muốn gửi gắm đến toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh nhà?

Đồng chí Lữ văn Hùng:

Trước thềm năm mới - Xuân Tân Sửu 2021, với niềm tin mới, khí thế mới, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi kêu gọi các cấp, các ngành tiếp tục đoàn kết thống nhất; hành động quyết liệt; ra sức khắc phục hạn chế, yếu kém; quyết tâm và nỗ lực cao hơn nữa, phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, góp phần thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025), lập thành tích chào mừng  Đại hội XIII của Đảng.

Tôi kính chúc tất cả cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, toàn thể Nhân dân tỉnh nhà và con em Bạc Liêu đang sinh sống, học tập, công tác ở nước ngoài và ngoài tỉnh đón Tết vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc, năm mới thắng lợi mới.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Theo báo Bạc Liêu