Quyết định số 2047/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh Bình Định phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Định năm 2018. Trong đó, có nội dung triển khai hệ thống Văn phòng điện tử liên thông đến UBND cấp xã; thực hiện luân chuyển văn bản điện tử (trừ văn bản mật) liên thông qua hệ thống Văn phòng điện tử của các cơ quan địa phương. 

Sau khi UBND tỉnh ban hành kế hoạch, Sở Thông tin và Truyền thông đã giao nhiệm vụ cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tổ chức chuyển giao Văn phòng điện tử cho 40 xã, thị trấn thuộc 8 huyện: Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Thị xã An Nhơn, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Vân Canh. Đến nay, công tác chuyển giao Văn phòng điện tử cho các xã, thị trấn thuộc 8 huyện, thị đã hoàn thành theo Kế hoạch.

Trước đó, năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã giao nhiệm vụ cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tổ chức chuyển giao Văn phòng điện tử cho 70 xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố: Quy Nhơn, Tuy Phước, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Cát, Thị xã An Nhơn.

Như vậy, tính từ năm 2017 đến nay, tổng số xã, phường, thị trấn đã chuyển giao Văn phòng điện tử là 110/159 xã, phường, thị trấn thuộc 11 huyện, thị xã, thành phố.

Các huyện, thị đã hoàn thành công tác chuyển giao Văn phòng điện tử trong năm 2018 cho các xã, phường, thị trấn là: Thị xã An Nhơn, Huyện Hoài Nhơn, huyện Phù Cát, huyện Tây Sơn, huyện Tuy Phước.