bộ lđtb&

Cập nhập tin tức bộ lđtb&

Xây dựng hệ sinh thái bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng

Cần tạo được sự kết nối giữa các bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội để xây dựng một hệ sinh thái lành mạnh, an toàn cho trẻ em tương tác và hoạt động.

Bảo vệ trẻ an toàn trên không gian mạng

Trong bối cảnh thế giới đang bước vào thời đại chuyển đổi số rộng khắp, đòi hỏi phải chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn; bảo vệ, hỗ trợ trẻ em cũng như trang bị cho trẻ kiến thức, kỹ năng sống an toàn trên môi trường mạng.