Vừa qua, Tổ công tác công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra tại tỉnh Quảng Ngãi trong việc thực hiện các hoạt động công vụ.

Ông Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đoàn Dụng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành và địa phương liên quan tiếp và làm việc với Tổ công tác.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi đưa tin, đồng chí Đoàn Dụng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi đã báo cáo về việc triển khai chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động công vụ của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Đoàn công tác kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền sớm hoàn thiện thể chế, chính sách để các tỉnh triển khai thực hiện một cách đồng bộ, như sớm sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, Nghị định 24/2014/NĐ-CP và Nghị định 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị Đoàn công tác hướng dẫn quy định thực hiện thí điểm hợp nhất giữa ​các cơ quan khối Đảng và Nhà nước, quy định về tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập, về định mức kinh tế kỹ thuật,…

Kết luận buổi kiểm tra, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh Quảng Ngãi trong việc thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, nhất là việc thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp; việc quản lý, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ đúng quy trình, quy định, không vượt chỉ tiêu Trung ương giao.

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị lãnh đạo tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và chỉ đạo các cơ quan tham mưu, xây dựng và triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, nhất là trong công tác cán bộ, đề án vị trí việc làm, điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ,... để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng yêu cầu chỉ đạo quyết liệt nhằm thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong đảm bảo tinh gọn; chấm dứt tình trạng sử dụng hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn; xử lý dứt điểm những hạn chế về công tác cán bộ theo Kết luận của Bộ Nội vụ, Bộ Chính trị; kịp thời điều chỉnh vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập sau khi tiến hành sắp xếp, sáp nhập.

b1-bo-truong-bo-noi-vu-le-vinh-tan-quang-ngai-can-quyet-liet-tinh-giam-bien-che-giam-chi-ngan-sach.jpg

Trong chuyến kiểm tra mới đây, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân yêu cầu lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo quyết liệt nhằm thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong đảm bảo tinh gọn (nguồn ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi).

Trong Nghị quyết 08/NQ-CP ngày 24/1/2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập có đặt ra các chỉ tiêu cụ thể.

Theo đó đến năm 2021, phấn đấu giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% (bằng 5.792) đơn vị sự nghiệp công lập và 10% (bằng 205.369) biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015; có 10% (bằng 5.792) đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011-2015.

Đến năm 2025 phấn đấu tiếp tục giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% (bằng 5.213) đơn vị sự nghiệp công lập và 10% (bằng 184.832) biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021; có tối thiểu 20% (bằng 10.426) đơn vị tự chủ tài chính, 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện hoàn thành chuyển đổi thành công ty cổ phần; tiếp tục giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2016-2020.

Đến năm 2030 phấn đấu chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước và các đơn vị cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu; giảm 10% (bằng 166.349) biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025; giảm bình quân 15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2021-2025.