Ngày 28/10/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 1554/QĐ-BTTTT về việc thành lập Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Thông tin di động (Ban chỉ đạo) do Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son làm Trưởng Ban chỉ đạo.

{keywords}

Theo Quyết định này, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Thông tin di động theo quy định của pháp luật. Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của Bộ Thông tin và Truyền thông trong khi thực hiện nhiệm vụ và có Tổ giúp việc do thành viên Ban chỉ đạo thành lập để triển khai công tác cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Thông tin di động.

Cũng theo quyết định này, Ban chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ cụ thể của thành viên Ban chỉ đạo do Trưởng Ban chỉ đạo phân công và kinh phí hoạt động được lấy từ chi phí cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Thông tin di động theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Theo Bùi Giang - Mic.gov.vn