các loại biển cấm

Cập nhập tin tức các loại biển cấm

Giúp bạn ghi nhớ các loại biển cấm

Một số thay đổi trong hệ thống biển cấm quy định trong QCVN 41:2016/BGTVT bao gồm việc quy định rõ hơn về việc cấm rẽ trái, cấm quay đầu...

Bí quyết nhớ các loại biển cấm trên đường

Theo Quy chuẩn về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2016/BGTVT, có 63 biển báo cấm (mã P) và biển báo hết cấm (mã PD) với một số thay đổi so với hệ thống biển báo cấm hiện thời.