chính phủ mở

Cập nhập tin tức chính phủ mở

Chính phủ mở - con đường phía trước

Ngày càng có nhiều chính phủ tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình; đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của người dân. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng quản trị cũng như chất lượng các dịch vụ cung cấp cho người dân.