chịu lửa

Cập nhập tin tức chịu lửa

Giải thích vì sao Ngộ Không có thể chịu được lửa trong lò Bát Quái

Sự thần thông quảng đại của Tôn Ngộ Không có thể hoàn toàn lý giải bằng khoa học, cụ thể là hoá học.