- Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị tiếp tục chuẩn bị nhân sự trường hợp đặc biệt là ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá 11 quá tuổi, tái cử, để đảm nhiệm chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước.

Trong bài phát biểu bế mạc hội nghị TƯ 13 chiều nay, đề cập nội dung chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 12, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Ban chấp hành TƯ đã thảo luận dân chủ và biểu quyết, nhất trí cao thông qua danh sách đề cử các ủy viên TƯ khoá 11 (cả chính thức và dự khuyết) trong độ tuổi và các ủy viên TƯ khoá 11 thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khoá 12.

TƯ cũng đã bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự các vị đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá 12; bỏ phiếu biểu quyết đề cử nhân sự UB Kiểm tra Trung ương khoá 12.

{keywords}
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các ủy viên TƯ khoá 11 (cả chính thức và dự khuyết) cũng đã viết phiếu giới thiệu các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá 11 đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong độ tuổi ứng cử 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước.

Chuẩn bị nhân sự quá tuổi tái cử

Thông báo của hội nghị TƯ 13 cũng cho hay, Ban chấp hành TƯ Đảng đã thảo luận dân chủ, cân nhắc kỹ lưỡng, thông qua danh sách các vị được TƯ khoá 11 nhất trí giới thiệu ứng cử ủy viên chính thức và ủy viên dự khuyết Ban chấp hành TƯ khoá 12 để trình Đại hội Đảng 12 xem xét, quyết định.

Ban chấp hành TƯ Đảng đã thảo luận dân chủ, cân nhắc kỹ lưỡng, thông qua danh sách các vị đủ điều kiện, trong độ tuổi được TƯ khoá 11 nhất trí giới thiệu ứng cử ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UB Kiểm tra Trung ương khoá 12.

Đồng thời giao Bộ Chính trị tiếp tục chuẩn bị nhân sự trường hợp đặc biệt là ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư TƯ Đảng khoá 11 quá tuổi, tái cử, để đảm nhiệm chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, trình hội nghị TƯ 14 xem xét, quyết định.

Linh Thư