Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Cập nhập tin tức Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Thực thi Chương trình phục hồi kinh tế dưới góc nhìn của Quốc hội

Việc triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã phát huy được hiệu quả, kinh tế - xã hội được phục hồi, nhiều chỉ số quan trọng đã tăng trưởng đáng kể.