chuyển đối số xuất bản

Cập nhập tin tức chuyển đối số xuất bản

Bảo vệ bản quyền trong chuyển đổi số ngành thư viện

Hội thảo do Bộ VHTT&DL tổ chức đề xuất phương hướng, giải pháp để khắc phục rào cản khi thực thi các quy định của pháp luật về quyền tác giả trong chuyển đổi số đối với từng loại hình thư viện.

Ngành xuất bản 70 năm với vai trò lưu trữ, tích luỹ và truyền bá tri thức

Có thể khẳng định ngành xuất bản (bao gồm 3 lĩnh vực: xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm) đã và đang tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc lưu trữ, tích luỹ và truyền bá tri thức.