cộng đồng Blockchain tại Việt Nam

Cập nhập tin tức cộng đồng Blockchain tại Việt Nam

Blockchain Việt Nam với một tương lai “trong lành”, không còn sự tách biệt

Đây là mục tiêu và cũng là lời cam kết của nhóm cổ đông sáng lập Decom Holdings và KardiaChain đối với cộng đồng Blockchain tại Việt Nam trong thời gian tới.