công nghiệp hỗ trợ cho da giày

Cập nhập tin tức công nghiệp hỗ trợ cho da giày

85% doanh nghiệp da giày phụ thuộc nguyên phụ liệu, nội địa hoá thấp

Ngành da giày đã và đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên theo Bộ Công Thương hiện nay tỷ lệ nội địa hóa của ngành này vẫn còn thấp.