cục bộ

Cập nhập tin tức cục bộ

Xóa tình trạng 63 tỉnh, 63 nền kinh tế

Cần khắc phục tình trạng 63 tỉnh, 63 nền kinh tế, làm thế nào để nguồn lực có hạn không bị phân tán, phải tính tới lợi ích vùng chứ không phải lợi ích cục bộ.

'Có biểu hiện vận động không bầu cho cán bộ luân chuyển'

Tính đến 30/6, đã có 56.317/56.519 đảng bộ, chi bộ cơ sở trong toàn Đảng tiến hành đại hội, đạt tỷ lệ 99,64%. Có 38 tỉnh ủy, đảng ủy trực thuộc TƯ hoàn thành sớm so với thời gian quy định.

Công tác nhân sự quan hệ vận mệnh Đảng

Tổng bí thư nhấn mạnh công tác nhân sự TƯ có quan hệ đến vận mệnh của Đảng, của dân tộc và tiền đồ phát triển của đất nước.