đặc tính

Cập nhập tin tức đặc tính

Bạn sẽ làm việc gì khi được sở hữu các trái ác quỷ?

Trong thế giới One Piece, sức mạnh của trái ác quỷ đem lại cho chủ nhân là vô cùng khủng khiếp. Nếu những trái ác quỷ này tồn tại trong thế giới chúng ta, bạn đã tự hỏi chủ nhân của chúng sẽ sử dụng năng lực vào việc gì cho phù hợp?