đại sứ sản phẩm

Cập nhập tin tức đại sứ sản phẩm

Lần đầu người ảo làm đại sứ sản phẩm tại Việt Nam

Một người ảo hoàn toàn, không phải người thật, sẽ làm đại sứ cho một smartphone sắp bán tại Việt Nam.