Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2023.

Theo đó, HBC ghi nhận doanh thu thuần là 3.463 tỷ đồng, lợi nhuận gộp là 187 tỷ, lợi nhuận sau thuế lỗ 713 tỷ.

Trong khi, hồi cuối tháng 7, trong báo cáo tự lập của doanh nghiệp, HBC công bố mức lãi luỹ kế 6 tháng hơn 101,5 tỷ đồng. Như vậy, con số sau kiểm toán đang chênh lệch tới 815 tỷ đồng so với báo cáo khi chưa kiểm toán.

Lý giải sự chênh lệch này, đại diện HBC cho biết, báo cáo soát xét không ghi nhận lợi nhuận từ việc bán Công ty TNHH Máy xây dựng Matec (công ty con mà HBC sở hữu 100% vốn) và thanh lý tài sản cố định.

Trước đó, trong báo cáo chưa kiểm toán, HBC ghi nhận lợi nhuận thu được dựa trên giá trị hợp đồng được ký vào tháng 6/2023, tuy nhiên phía đối tác mua lại đang điều chỉnh tiến độ chi trả dẫn đến việc thanh toán bị chậm hơn, dự kiến sẽ được thực hiện trong quý III và quý IV/2023.

Trong văn bản giải trình gửi lên Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, HBC cũng cho biết, việc điều chỉnh giảm doanh thu tài chính chủ yếu đến từ việc giảm doanh thu từ chuyển nhượng công ty con - Công ty TNHH Máy xây dựng Matec (74,3 tỷ đồng).

Ngoài ra, khoản mục lợi nhuận khác cũng bị điều chỉnh giảm tới hơn 652 tỷ đồng, chủ yếu đến từ điều chỉnh giảm lợi nhuận của việc bán tài sản tại công ty mẹ HBC. 

Trong báo cáo tài chính trên, đơn vị kiểm toán Ernst & Young Việt Nam (EY) lưu ý, ngoài khoản lỗ lũy kế, HBC có các khoản nợ vay đã quá hạn, trong đó có một số khoản vay đã được các ngân hàng đồng ý gia hạn.

Đối với các khoản vay còn lại đã quá hạn hoặc sắp đến hạn, doanh nghiệp đang trong quá trình thương thảo với các ngân hàng để xin gia hạn. Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn tới nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn.

Mới đây, HBC thông báo tổ chức Đại hội cổ đông bất thường nhằm thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

HĐQT dự kiến đề xuất cổ đông phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ. Tuy nhiên, Đại hội cổ đông bất thường của HBC đã không thể diễn ra như kế hoạch vì không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự theo quy định.